Přihlásit se Registrovat

Přihlášení

Uživa. jméno *
Heslo *

Zaregistrovat se

Pole označená * jsou povinná.
Jméno *
Uživa. jméno *
Heslo *
Ověření hesla *
Email *
Ověření emailu *
Captcha *
Doprava zdarma
doprava skleníků a pařenišť zdarma po ČR
Široký výběr
šířky,výšky a délky skleníků
Český výrobek
výroba sortimentu probíhá pouze u nás ve firmě

SKLENÍKY A PAŘENIŠTĚ SKLADEM, DOPRAVA DO 4 TÝDNŮ

 

1. Všeobecné podmínky

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.Prodávající dodá zboží na základě elektronické, psané nebo telefonické objednávky.Zboží je zasíláno na území České republiky, zásilky mimo ČR jsou řešeny individuálně.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Údaje o zboží, které prodávající získal od výrobců, jsou nezávaznými údaji. Zemědělské družstvo Dolní Újezd (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené texty v českém jazyce ev. záručními listy, je-li to u daného druhu zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího na adrese ZD Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 56961. Nebo adresa dle objednávky zákazníka.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické, psané nebo telefonické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. V případě, kdy prodávající k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky kupujícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě (zejména při vyšší celkové ceně nákupu) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím. Prodávající je v takovém případě oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, SMS zprávy nebo telefonicky. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.skleniky.eu provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti dopravci při dodání zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.Faktura nebo dodací list vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.K ceně zboží se připočítává případně poplatek za zaslání zboží na dobírku dle platného ceníku České pošty.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení/autorizace závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě prodávajícího nebo jeho dodavatele, zavazuje se prodávající vyexpedovat zboží v dodacím termínu uvedeném u příslušného výrobku na našem webu. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím jako je mimo sezónní prodej. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat do příslušného dodacího termínu, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do daného termínu odeslat zboží odběrateli, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky

7a. Dodání výrobcem (naše firma)

Kupující je povinen zboží od našeho řidiče řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit výrobci. Doklad o prodeji je přiložen v balíku. Velikost balení je cca. 1x2m dle velikosti skleníku.

7b. Vlastní odběr

Vlastní odběr lze uskutečnit přímo v provozovně prodávajícího v Dolním Újezdě č.p. 471. O termínu vlastního odběru se dohodněte nejlépe telefonicky.

7c. Odborná montáž od prodávajícího

Prodávající nabízí odbornou montáž výrobků vlastními proškolenými montéry na předem připravený základ, který si kupující řeší ve vlastní režii. Základ skleníku musí vyhovovat z hlediska rozměrů a stavební připravenosti. Rozměry základu kupující naleznete na cenících, prospektech a na webu www.skleniky.eu konkrétně na odkazu Základy pod skleníky - Ekogarden - Dolní Újezd Litomyšl (skleniky.eu). Po vyhotovení základu nám zašlete fotografie stavební připravenosti základu nejlépe na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Je nutné, aby kupující zabezpečil přístup montérů a jejich vozidla minimálně 30m od místa montáže. Při nedodržení této vzdálenosti je nutné, aby na tuto záležitost kupující upozornil montéry a zajistil 1 osobu na výpomoc při nošení jednotlivých dílů skleníku na místo montáže. Pokud při montáži skleníku naší firmou dojde k zjištění, že základ skleníku nevyhovuje z hlediska stavební připravenosti nebo rozměrům základů našim požadavkům, v takové míře, že tento fakt neumožňuje montáž našimi montéry v předem sjednaný datum a čas, je kupující tyto náklady na opětovnou dopravu a práci montérů uhradit nad rámec ceny skleníku a to ve výši 18Kč/km + paušální taxa 1000Kč včetně DPH.

8. Záruka, reklamace, vrácení zboží

Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci. Zjistí-li kupující po rozbalení zásilky vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen si kompletnost a neporušenost skla ke skleníku či pařeništi zkontrolovat ihned při převzetí, případné nesrovnalosti řešit ihned s řidičem. Konstrukci skleníku je nutné zkontrolovat nejpozději do 30 dnů od převzetí, na pozdější reklamace kompletnosti nebude brán zřetel. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo dodacího listu nebo faktury, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Pokud je reklamována neúplnost dodávky skleníku či jiného výrobku, musí být navíc uvedeno přesné označení chybějící pozice dle balicího listu (číselné i slovní), k reklamaci je nutné přiložit (lze i v kopii, případně zaslat faxem) dodací list nebo fakturu. Reklamaci nelze uplatnit telefonicky.Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 30 dnů po převzetí zásilky. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží. Zboží určené k vrácení musí být v neporušeném a nepoškozeném obalu. Při vrácení části zásilky musí kupující uhradit cenu celé zásilky, část ceny za vrácené zboží bude prodávajícím vrácena kupujícímu obratem po vyřízení reklamace, nejpozději do 14 dnů. Poklesne-li vrácením části zásilky hodnota objednaného zboží pod limit pro bezplatné dopravné, bude kupujícímu dopravné účtováno. Náklady na dopravu vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

Platné od 1.1.2020